Newsletter Nr. 13 vom 22.12.2021

Meine Wünsche für Sie

Grafik 5

Wir können unser Leben zurzeit nicht so frei gestalten, wie wir es uns wünschen. Trotzdem können wir viel bewegen, wenn wir es gemeinsam anpacken – mit Erfahrung, Empathie, Kompetenz und Leidenschaft.

Jetzt im Advent schauen wir gern zurück, halten inne, hoffen auf Weihnachten und blicken auf das neue Jahr.

Ich wünsche Ihnen - egal wo Sie herkommen, wo Sie sind und wo Sie hinstreben – besinnliche Weihnachten!

Und ich wünsche Ihnen für Ihre Vorhaben ein Umfeld, in dem Sie Ihre Hoffnungen und Pläne wachsen lassen und verwirklichen können – vielleicht schon im nächsten Jahr.

In diesem Sinne ein erfolgreiches, gesundes und schönes neues Jahr 2022!

Ihr Geert Mackenroth
Der Sächsische Ausländerbeauftragte

Moje želania pre Vás

V súčasnosti si nemôžeme utvárať svoj život tak slobodne, ako by sme chceli. Napriek tomu môžeme veľa urobiť, ak sa do toho pustíme spoločne - so skúsenosťami, empatiou, kompetenciou a nadšením.

Teraz v advente sa radi obzeráme späť, zastavujeme sa, dúfame vo Vianoce a tešíme sa na Nový rok.

Prajem Vám - bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, kde ste a kam smerujete –Vianoce plné zamyslenia!

Želám Vám, aby ste pre svoje úmysly mali prostredie, v ktorom by Vaše plány rástli a stali sa skutočnosťou - možno už v budúcom roku.

V tomto duchu Vám želám úspešný, zdravý a krásny Nový rok 2022!

Váš Geert Mackenroth
Saský zmocnenec pre cudzincov

Moje přání pro Vás

V současné době nemůžeme svůj život utvářet tak svobodně, jak bychom si přáli. Přesto se můžeme hodně posunout, pokud se do toho pustíme společně - se zkušeností, empatií, kompetencí a nadšením.

V adventu se rádi ohlížíme zpět, zastavujeme se, doufáme ve Vánoce a těšíme se na Nový rok.

Přeji Vám - bez ohledu na to, odkud pocházíte, kde jste a kam směřujete - Vánoce plné zamyšlení!

Přeji Vám, abyste měli pro své úmysly prostředí, ve kterém se Vaše naděje a plány budou rozvíjet a stávat se skutečností - třeba už příští rok.

V tomto duchu Vám přeji úspěšný, zdravý a krásný Nový rok 2022!

Váš Geert Mackenroth
Saský zmocněnec pro cizince

Évvégi jókívánságaim Önnek és kedves családjának

Ez évben sem ünnepelhetünk olyan szabadon, mint régen. Mégis nagyon sokat elérhetünk együtt, közös tapasztalattal, empátiával, szaktudással és szenvedéllyel.

Most, az Adventi várakozás idején szívesen tekintünk vissza, értékeljük az elmúlt tizenkét hónapot, várjuk a Karácsony ünnepét és a közelgő új Évet.

Boldog Karácsonyt kívánok ezúton!

Kívánok olyan körülményeket mindenkinek, ahol új remények születnek, tervek szövődnek és megvalósulnak - akár a eljövendő esztendőben.

BUÉK - legyen 2022 egy sikerekben, boldogságban és egészségben gazdag új év!

Geert Mackenroth
A Száz Parlament Idegenügyi Megbízottja

Мои пожелания для вас

В настоящее время мы не можем устраивать свою жизнь так свободно, как нам бы хотелось. Тем не менее, совместно мы можем многое изменить - с сочувствием и воодушевлением, опираясь на опыт и компетентность.

Сейчас, в предрождественские дни, мы останавливаемся, оглядываемся назад и с надеждой ждем Рождества и Нового года. Я желаю вам, независимо от того, откуда вы родом, где вы находитесь и куда стремитесь - счастливого Рождества!

И я желаю вам такого окружения, в котором вы сможете позволить вашим надеждам и планам расти и воплощаться в жизнь - возможно, уже в следующем году.

Я желаю вам успешного, здорового и чудесного Нового 2022 года!

Ваш Геерт Маккенрот
Саксонский уполномоченный по делам иностранцев

منياتي لكم

 

نحن غير قادرين حاليًا على ممارسة نشاطاتنا بحرية كما نرغب. ومع ذلك ، يمكننا تحقيق الكثير إذا تعاملنا مع المعطيات الحالية بشكل جماعي- بالخبرة والتعاطف والكفاءة والشغف

 الآن  وخلال أيام أعياد الميلاد، نود أن ننظر إلى الوقت السابق ، ونتوقف قليلاً ، ونتأمل في يوم الميلاد ونجمع طاقاتنا للعام الجديد.

 أتمنى لكم جميعا - بغض النظر عن المكان الذي أتيتم منه وأين ما كنتم وأين تتجهون - عيد ميلاد سعيد

 وأتمنى لكم بيئة مناسبة لمشاريعكم يمكنكم من خلالها أن تدعوا آمالكم وخططكم تنمو وتتحقق - ربما في وقت مبكر من العام المقبل.

أتمنى لكم
عام جديد ناجح وصحي وسعيد 2022
كل عام وأنتم بخير 

 المفوض من حكومة سكسونيا للأجانبتحياتي الحارة غيرت ماكنروت

My wishes for you

We are currently not able to shape our lives as freely as we would like. Nevertheless, we can achieve a lot if we tackle it together - with experience, empathy, competence and passion.

Now in Advent we like to look back, pause, hope for a peaceful Christmas, and look forward to the new year.

I wish you - no matter where you come from, where you are and where you are heading - a Merry Christmas!

And I wish you for your projects an environment in which you can let your hopes and plans grow and realize them - perhaps as early as next year.

With this in mind, a successful, healthy and happy new year 2022 to all of you!

Geert Mackenroth

The Saxon Commissioner for Foreigners

Vi porgo i miei auguri

Nonostante non siamo in grado di decidere delle nostre vite liberamente, possiamo raggiungere molto se vengono vissute e affrontate insieme: con esperienza, empatia, competenza e passione.

Ora nel periodo dell’Avvento tendiamo a guardare indietro, ci piace fermarci un po’, sperare nel Natale e guardare con speranza al nuovo anno.

Vi vorrei augurare - non importa da dove venite, dove state al momento e dove volete andare - un Buon Natale!

Per di più Vi auguro uno spazio dove potreste far crescere i vostri progetti e le vostre speranze: che vengano realizzai presto, magari già a partire dall’anno prossimo. Felice Anno Nuovo!

Geert Mackenroth

Il Commissario sassone per gli stranieri

Meus desejos para vocês

Atualmente, não somos capazes de moldar nossas vidas com a liberdade que gostaríamos. No entanto, podemos alcançar muitas coisas se as costruirmos juntos - com experiência, empatia, competência e paixão.

Neste momento, no Advento, gostamos refletir sobre o passado, aguardar pelo Natal e olhar com bons olhos para o ano novo.

Desejo a vocês - não importa de onde vocês venham, onde estejam e para onde vão- um Feliz Natal!

E desejo a vocês um ambiente que permita que seus projetos, planos e esperanças cresçam e concretizem – quem sabe já no próximo ano.

Nesse sentido, um ano de 2022 bem sucedido, saudável e feliz!

Mis deseos para ustedes

Por el momento, no podemos moldear nuestra vida con la libertad que quisiéramos.

Sin embargo, podemos avanzar mucho si lo abordamos juntos, con experiencia, empatía, competencia y pasión.

Ahora estamos en tiempo de Adviento, nos gusta mirar hacia atrás, dedicamos un momento de silencio, alegarmos a la Navidad y miramos hacia el nuevo año.

Ustedes deseo - no importa de dónde venga, dónde està y hacia dónde aspira - Feliz Navidad.

Y ustedes deseo un entorno para vuestros planes en el que pueden dejar que sus esperanzas y planes crezcan y se conviertan en realidad, quizás ya el año que viene.

Con este espíritu, les deseo un exitoso, saludable y hermoso Año Nuevo 2022.

Geert Mackenroth

Comisionado de extranjería de Sajonia

Ce que je vous souhaite :

Pour l'instant il est impossible d'organiser la vie aussi librement que nous le souhaiterions.

Néanmoins, nous sommes capables de faire bouger des choses si nous les abordons ensemble - avec expérience, empathie, compétence et passion.

En cette période de l'Avent, nous aimons regarder en arrière et se ressourcer, on attend avec impatience Noël et on se tourne vers la nouvelle année.

Peu importe d'où vous venez, où vous êtes et où vous aspirez être - je vous souhaite un joyeux Noël !

Au-delà je vous souhaite pour vos démarches un environnement dans lequel vous pourrez faire grandir et réaliser vos espoirs et vos projets - peut-être déjà au cours de l'année prochaine.

Dans cet esprit, je vous présente tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour la nouvelle année 2022 !