Społnomócnjeny za wukrajnikow

Społnomócnjeny za wukrajnikow

Geert Mackenroth

Geert Mackenroth

W Sakskej mamy krajneho społnomócnjeneho za tu žiwych ludźi z migraciskim pozadkom. Sakski parlament je tute zastojnstwo zaměrnje wutworił. Społnomócnjeny je zapósłanc krajneho sejma.

Sće tu w internetnym poskitku Sakskeho krajneho sejma. Tuta prezentacija wobsahuje tež poskitk Sakskeho społnomócnjeneho za wukrajnikow, Geert Mackenroth MdL (sobustaw krajneho sejma). Poskitk měri so na jednej stronje na migrantow w Sakskej, potajkim na ludźi, kiž su do Sakskeje připućowali, kiž tu škit pytaja abo chcedźa tu žiwi być.

Na druhej stronje měri so poskitk tež na akterow w Sakskej, kiž so wo integraciju prócuja. K nim słušeja komunalni społnomócnjeni za wukrajnikow a integraciju, towarstwa, poradźowarnje a projektowi nošerjo, ale tež statne zarjady kaž Sakske statne ministerstwa, zwjazki předewzaćelow, industrijne a rjemjeslniske komory abo kubłanske nošerje.

Za čo mamy při Sakskim krajnym sejmje zastojnstwo społnomócnjeneho za wukrajnikow?

Zaměr a nadawk dźěła Sakskeho społnomócnjeneho za wukrajnikow je prawniska, towaršnostna a kulturna integracija w Sakskej žiwych ludźi z migraciskim pozadkom. Społnomócnjeny zastupuje jich zajimy w gremijach sakskeho parlamenta ­– na přikład we wuběrkach abo na plenumje zapósłancow. Społnomócnjeny dawa nastorki, kak docpěje Sakska wjetšu wotewrjenosć swětej napřećo a što da so polěpšić, na přikład potom, hdyž dźe wo prašenja připućowanja, přebywanja abo humanitarneho wobchadźenja ze škita potrěbnymi.  

Sakska je zwjazkowy kraj, kiž je so rozsudźił, wosebiteho – bjez wukazow agěrowaceho – krajneho społnomócnjeneho za wukrajnikow a integraciju wolić. Jeho wusahowaca pozicija so jasnje pokazuje přez jeho přirjadowanje ke krajnemu sejmej, potajkim k zakonje dawacej zhromadźiznje. Jemu poboku steja sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo běrowa społnomócnjeneho za wukrajnikow a komisije za ćežke pady.  

Zwonka dźěła w krajnym sejmje angažuje so krajny społnomócnjeny za dobry integraciski klima w Sakskej. Wón jednacych akterow hromadźe zwjedźe, dawa impulsy a namołwja při składnosći k polěpšenjam.  

Po cyłej Zwjazkowej republice Němskej dźěła wón ze społnomócnjenymi druhich zwjazkowych krajow hromadźe.  

Zawěsće Was zajimuje, koho móžeće direktnje na swojim bydlenskim městnje abo w swojej wšědnej wokolinje narěčeć.  

W poskitku społnomócnjeneho za wukrajnikow namakaće adresy komunalnych społnomócnjenych za wukrajnikow a integraciju. Tući su we wulkich městach a w krajnych wokrjesach docpějomni. Smy pak tež chětro wulku ličbu poradźowarnjow, integraciskich towarstwow, statnych pomocnych poskitkow a často trěbnych kontaktow hromadźe zestajeli.  

Tu je direktny link do podrubriki „Pućnik“. Poručamy Wam, sej krótki zawodny tekst přečitać, zo byšće móhli swoju naležnosć zaměrnje wuwjesć. Tekst předleži w dźesać wuzwolenych rěčach.

Wobhladajće sej temy a dowědźće so, kotre ćežišća społnomócnjeny za wukrajnikow w swojim dźěle staja! Jeli chceće być aktualnje informowani, poručamy Wam naš bjezpłatny newsletter.

Přispomnjenje k rěčnym poskitkam

Prosymy Was wo zrozumjenje, zo zakładnu informaciju jenož w šěsć wubranych rěčach poskićamy. Aktualne informacije kaž statementy abo nowinske wozjewjenja namakaće w němskej rěči na našej homepage. Specielne poskitki kaž pućnik abo iniciatiwu k připóznaću wukrajnych powołanskich wotzamknjenjow smy tohorunja přełožić dali.