Pověřenec pro cizince

Vítejte u saského zmocněnce pro cizince Geerta Mackenrotha!

Detailansicht öffnen: Geert Mackenroth
Saský zmocněnec pro cizince Geert Mackenroth

Tyto stránky poskytují informace o úřadu a úkolech saského zmocněnce pro cizince a o nabídkách pro migranty v Sasku.

Saský zmocněnec pro cizince podporuje integraci cizinců žijících ve Svobodném státě Sasko a chrání jejich zájmy. Tento úřad existuje od roku 1992. Do funkce zmocněnce zvolí na začátku každého volebního období zemský sněm ze svého středu jednoho poslance. Cílem jeho nezávislé činnosti, která nepodléhá žádným instrukcím, je právní, sociální a kulturní integrace cizinců žijících v Sasku.

„Máte nějaké podněty, obavy, přání nebo požadavky, které spadají do mé kompetence? Neváhejte se s nimi obrátit na Úřad zmocněnce pro cizince. Neslibuji Vám zázraky, ale Vaši žádost pečlivě zvážím.“ Geert Mackenroth
 

Z přibližně čtyř milionů obyvatel Saska má asi 5,3 procenta jinou než německou státní příslušnost. Zmocněnec pro cizince se v zemské vládě, parlamentu i celé společnosti zasazuje o to, aby byly zájmy těchto lidí v Sasku náležitě zohledňovány.

Základní úkoly zemského zmocněnce

 • Sestavení výroční zprávy o situaci cizinců žijících v Sasku pro parlament
 • Účast na přípravě návrhů zákonů, vyhlášek a správních předpisů souvisejících s cizineckým právem
 • Stanoviska k peticím týkajícím se cizineckého práva pro Petiční výbor Saského zemského sněmu
 • Styk s veřejností a informování obyvatelstva
 • Členství v Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v nouzové situaci (Härtefallkommission)
 • Podpora místních zmocněnců pro cizince a sdružení a institucí působících v oblasti cizinecké problematiky a integrace
 • Přijímání a vyřizování žádostí a stížností
 • Vyjádření během zasedání Saského zemského sněmu k aktuálním otázkám týkajícím se migrantů žijících v Sasku
 • Účast v různých grémiích pro utváření integrační politiky, účast na konferencích a akcích v celém Německu
 • Udržování kontaktu se spolkovým zmocněncem pro integraci a zmocněnci na úrovni spolkových zemí

Jak pracuje zmocněnec pro cizince

Pro jednotlivce vznikají úkoly a problémy obvykle na místní úrovni. Z tohoto důvodu zmocněnec pro cizince úzce spolupracuje s místními zmocněnci pro cizince a integraci. Shromažďuje žádosti, identifikuje potřebu jednat a předkládá ji v rámci národní politiky. Jeho úřad podporuje a radí držiteli úřadu. Je součástí parlamentní administrativy.

Co konkrétně dělá zmocněnec pro cizince a jeho úřad

 • Můžeme informovat a poradit
  Který úřad je v dané věci odpovědný? Co se píše v oficiálním dopise? Co znamená tento zákon?
 • Můžeme zprostředkovat
  Která vládní agentura, humanitární organizace nebo poradenské centrum může poskytnout konkrétní pomoc?
 • Můžeme podpořit
  V případě potíží se zaměstnavatelem, pronajímatelem nebo úřadem můžeme společně najít řešení.
 • Nemůžeme rozhodovat
  Konečné rozhodnutí může učinit pouze příslušný orgán, jako je Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), Úřad práce, Úřad sociálního zabezpečení nebo Cizinecký úřad.
 • Nemůžeme vydávat pokyny
  Zmocněnec pro cizince není oprávněn dávat pokyny jiným orgánům.
 • Nejsme právníci
  Úřad nemůže převzít úkoly právníka.

Kontaktní osoby úřadu
 

 

Místní zmocněnci pro cizince a integraci (Kommunale Ausländer- und Integrationsbeauftragte, KAIB)

Zkušenosti a nasazení KAIB jsou základem pro migrační a integrační práci v Sasku. Vědí, kdo může pomoci, znají kontaktní osoby a osoby s rozhodovací pravomocí na místní úrovni.

Kontaktní údaje KAIB
Zmocněnci spolkových zemí
Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF)
 

Poradenská centra v Sasku

Poradenská centra v oblasti migrace (Migrationsberatungsstellen, MBA) poskytují poradenství dospělým přistěhovalcům starším 27 let, kteří mají perspektivu trvalého pobytu. O mladé přistěhovalce ve věku do 27 let se stará organizace Jugendmigrationsdienste (JMD). Poradenská centra provozují sociální sdružení, jako jsou Arbeiterwohlfahrt, Caritas nebo Diakonie.

Kontaktní údaje na poradenská centra

Konzultační doba pro spolky a sdružení

Saský zmocněnec pro cizince nabízí všem spolkům a sdružením působícím ve Svobodném státě Sasko možnost vedení důvěrných rozhovorů. Finanční podpora není možná. Domluvte si prosím telefonicky schůzku, která může proběhnout online nebo osobně.

Informační materiály o migraci v Sasku, pomůcky, učební materiály a studie

Publikace saského zmocněnce pro cizince rádi zašleme všem občanům a institucím. Jednotlivcům a institucím v Německu jsou zasílány zdarma.

Objednejte si publikace zdarma

Dobrovolnictví a angažovanost

Na mnoha místech v Sasku existují dobrovolné iniciativy, které poskytují poradenství, pomáhají při vzdělávání nebo se ujímají patronátu nad přistěhovalci. V některých okresech a městech pracují koordinátoři pro dobrovolnickou činnost a integraci. Nabídky pomoci a kontakty jsou často uvedeny na regionálních webových stránkách spolků nebo měst.

 

Za všechna suverénní rozhodnutí o pobytu nebo nástupu do zaměstnání jsou odpovědné cizinecké úřady okresů a samostatných měst. S překlady mohou pomoci překladatelské služby nebo obecní tlumočnická služba. Poradenství v sociálních otázkách poskytují úřady sociálního zabezpečení v jednotlivých okresech a samostatných městech.

Spolková agentura pro zaměstnanost (Bundesagentur für Arbeit) zprostředkovává lidem školení a pracovní místa a poskytuje náhrady mzdy. Úřady práce, které pod ní spadají, poskytují poradenství uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům a podporují odbornou přípravu a další vzdělávání.

Profesní informační centra (Berufsinformationszentren, BIZ) poskytují žákům, učitelům a zástupcům rodičů komplexní informace o všech aspektech vzdělávání, volby povolání a studia.

O azylovém řízení rozhoduje Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF).
Migrace a integrace jako otázky sociální politiky jsou v kompetenci Saského státního ministerstva sociálních věcí a sociální soudržnosti. Otázky vzdělávání spadají do kompetence Saského státního ministerstva školství a kultury. Saské zemské ředitelství (Landesdirektion Sachsen, LDS) provádí opatření k ukončení pobytu (deportace). Regulační rozhodnutí podléhají v konečném důsledku Saskému státnímu ministerstvu vnitra.

Saské státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti
Saské státní ministerstvo kultury
Saské státní ministerstvo vnitra
 

V případě žádostí nebo stížností týkajících se činnosti státu se mohou dotčené osoby obrátit písemně nebo online na Petiční výbor Saského zemského sněmu.

Petiční výbor Saského zemského sněmu
 

Saská zemská vláda podporuje integrační projekty na základě směrnice o financování integračních opatření. Saský zmocněnec pro cizince neposkytuje finanční podporu pro integrační projekty.

Saské státní ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti

Pohotovostní služby pro případ nouze

Většina orgánů veřejné správy v Sasku je v pracovní dny obsazena v úředních hodinách. Pro neodkladné procesy v oblasti pořádkových orgánů jsou zřízeny pohotovostní služby u policie nebo soudů. Regionální kontakty jsou k dispozici na policejních stanicích. Jednotné číslo pro kontakt s úřady je 115.

 

Žáci a žákyně

Školský zákon pro Svobodný stát Sasko předepisuje rovné příležitosti pro všechny žáky. Saská vzdělávací agentura nabízí speciální poradenství pro všechny děti školního věku do 18 let. V rámci něj se společně ujasní, jak může probíhat další školní docházka. V závislosti na místě bydliště je poradenství poskytováno v regionálních kancelářích vzdělávací agentury v Budyšíně, Chemnitzu, Drážďanech, Lipsku nebo Zwickau.

Saská vzdělávací agentura
 

Mladí lidé starší 18 let

Na mladé migranty starší 18 let se již nevztahuje povinná školní docházka. Mohou pokračovat ve vzdělávání v rámci první vzdělávací cesty (tzv. erster Bildungsweg) a získat maturitu. Je třeba podat žádost a absolvovat speciální pedagogické poradenství na určené škole. O přijetí rozhoduje vedení školy. Mladí dospělí jsou přijímáni do přípravné třídy a postupně integrováni. Osobám starším 18 let, které se připravují na odborné vzdělávání prostřednictvím jazykových kurzů a specifických opatření Spolkové agentury pro zaměstnanost (Bundesagentur für Arbeit, BA), není poskytováno zvláštní poradenství v oblasti vzdělávání.

Saský zmocněnec pro cizince spolupracuje se Saským ministerstvem vnitra na podpoře udělování státních občanství. Novým Němcům vzdává hold například v rámci Oslav udělení státního občanství. Osoby, kterým bylo uděleno státní občanství, jsou rovnocennými občany se všemi právy a povinnostmi. Udělení státního občanství je jasným důkazem hlubokého ukotvení těchto lidí v Německu.

Informace o udělení státního občanství
 

 

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v nouzové situaci může zajistit udělení povolení k pobytu z naléhavých humanitárních nebo osobních důvodů cizincům, kteří jsou nuceni opustit zemi.
Ve Svobodném státě Sasko byla v roce 2005 vyhláškou Saské komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v nouzové situaci (Sächsische Härtefallkommissionsverordnung, SächsHFKVO) zřízena komise pro pomoc v nouzi ve smyslu § 23a zákona o pobytu cizinců. Předsedou komise byl zvolen Geert Mackenroth.

Vícejazyčné vysvětlení postupu při potížích naleznete v brožurách HFK.
Úřad Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v nouzové situaci