Pełnomocnik do spraw cudzoziemców

Witamy na stronie saksońskiego pełnomocnika ds. cudzoziemców, Pana Geerta Mackenrotha!

Detailansicht öffnen: Geert Mackenroth
Saksoński pełnomocnik ds. cudzoziemców Geert Mackenroth

Strona zawiera informacje o urzędzie i zadaniach saksońskiego pełnomocnika ds. cudzoziemców, a także o ofertach dla migrantów w Saksonii.

Saksoński pełnomocnik ds. cudzoziemców wspiera integrację cudzoziemców mieszkających w Wolnym Kraju Saksonia i chroni ich interesy. Urząd istnieje od 1992 roku. Na początku każdej kadencji Landtag wybiera spośród swoich członków posła na stanowisko pełnomocnika. Celem jego niezależnej i niepodlegającej poleceniem pracy jest prawna, społeczna i kulturalna integracja obcokrajowców mieszkających w Saksonii.

„Czy mają Państwo jakieś sugestie, obawy, życzenia lub prośby, które wchodzą w zakres moich kompetencji? Jeżeli tak, zachęcam do kontaktu z biurem pełnomocnika ds. cudzoziemców. Nie obiecuję wprawdzie żadnych cudów, ale dokładnie przeanalizuję każdą sprawę”. Geert Mackenroth

Około 5,3 procent z prawie czterech milionów mieszkańców Saksonii ma narodowość inną niż niemiecka. Pełnomocnik ds. cudzoziemców angażuje się – w stosunku do rządu i parlamentu kraju związkowego oraz całego społeczeństwa – w odpowiednie uwzględnianie interesów tych osób w Saksonii.

Zasadnicze zadania pełnomocnika ds. cudzoziemców

 • Roczne sprawozdanie dla Parlamentu dotyczące sytuacji cudzoziemców mieszkających w Saksonii
 • Udział w opracowywaniu projektów ustaw, rozporządzeń, przepisów administracyjnych z zakresu prawa o cudzoziemcach
 • Wyrażanie opinii przed Komisją Petycji Saksońskiego Landtagu w sprawie petycji dotyczących cudzoziemców
 • Public relations i informowanie ludności
 • Członkostwo w komisji ds. osób w sytuacji kryzysowej
 • Wsparcie komunalnych pełnomocników ds. cudzoziemców oraz stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz cudzoziemców i integracji
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg
 • Zajmowanie stanowisk na posiedzeniach Saksońskiego Landtagu w sprawie bieżących kwestii dotyczących migrantów mieszkających w Saksonii
 • Udział w różnych ogólnoniemieckich gremiach kształtujących politykę integracyjną, a także w konferencjach i wydarzeniach
 • Utrzymywanie kontaktów z federalnym pełnomocnikiem ds. integracji i pełnomocnikami na szczeblu krajowym

Jak działa pełnomocnik ds. cudzoziemców

Dla danej osoby zadania i problemy pojawiają się zazwyczaj na miejscu. Z tego powodu pełnomocnik ds. cudzoziemców ściśle współpracuje z komunalnymi pełnomocnikami ds. cudzoziemców i integracji. Grupuje zapytania, identyfikuje potrzebę działania i przenosi ją do polityki krajowej. Jego biuro zapewnia mu wsparcia i doradztwo. Należy ono do administracji Parlamentu.

Czym tak naprawdę zajmuje się pełnomocnik ds. cudzoziemców i jego biuro?

 • Udzielamy informacji i porad
  Jaki organ jest właściwy w danej sprawie? Co jest napisane w oficjalnym piśmie? Co oznacza dana ustawa?
 • Pośredniczymy
  Który organ państwowy, organizacja pomocowa lub poradnia może udzielić konkretnej pomocy?
 • Zapewniamy wsparcie
  W przypadku trudności z pracodawcą, wynajmującym lub urzędem możemy wspólnie poszukać rozwiązania.
 • Nie podejmujemy decyzji
  Decyzje podejmuje jedynie właściwy urząd, na przykład Urząd Federalny ds. Migracji i Uchodźców, Urząd Pracy, Urząd Opieki Społecznej lub Urząd ds. Cudzoziemców.
 • Nie wydajemy poleceń
  Pełnomocnik ds. cudzoziemców nie jest uprawniony do wydawania poleceń innym organom.
 • Nie jesteśmy prawnikami
  Biuro nie może przejąć obowiązków prawnika.

Osoba kontaktowa w biurze
 

Komunalni pełnomocnicy ds. cudzoziemców i integracji (KAIB)

Doświadczenie i zaangażowanie komunalnych pełnomocników ds. cudzoziemców i integracji (KAIB) stanowią podstawę działań migracyjnych i integracyjnych w Saksonii. Znają oni miejsca udzielające pomocy, osoby kontaktowe i decydentów na miejscu.

Dane kontaktowe KAIB

Pełnomocnicy krajów związkowych

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF)
 

Punkty doradztwa w Saksonii

Punkty Doradztwa Migracyjnego (MBA) doradzają dorosłym imigrantom, w wieku powyżej 27 lat, którzy mają perspektywę stałego pobytu. Młodzi imigranci w wieku poniżej 27 lat są objęci opieką Młodzieżowych Służb Migracyjnych (JMD). Punkty doradztwa są prowadzone przez stowarzyszenia społeczne, takie jak Arbeiterwohlfahrt, Caritas lub Diakonie.

Dane kontaktowe punktów doradztwa

Konsultacje dla stowarzyszeń

Saksoński pełnomocnik ds. cudzoziemców oferuje wszystkim związkom i sojuszom w Wolnym Kraju Saksonia możliwość przeprowadzenia poufnych rozmów. Wsparcie finansowe nie jest możliwe. Prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie, które może odbyć się online lub osobiście.

Materiały informacyjne dotyczące zagadnienia migracji w Saksonii, pomoce, materiały do nauki i badania

Chętnie prześlemy publikacje saksońskiego pełnomocnika ds. cudzoziemców wszystkim obywatelom i instytucjom. Wysyłka jest bezpłatna dla osób fizycznych i instytucji w Niemczech.

Zamów publikacje bezpłatnie

Wolontariat i zaangażowanie

W wielu miejscowościach Saksonii istnieją dobrowolne inicjatywy, które zajmują się doradztwem, pomocą w nauce lub sprawują patronat nad imigrantami. W niektórych powiatach i miastach działają koordynatorzy ds. wolontariatu i integracji. Oferty pomocy i dane kontaktowe znajdują się często w regionalnych ofertach internetowych stowarzyszeń lub miast.

 

Za wszystkie suwerenne decyzje dotyczące pobytu lub zatrudnienia odpowiedzialne są urzędy ds. cudzoziemców w powiatach i miastach wyłączonych z powiatów. W tłumaczeniach pomagają biura tłumaczeń lub społeczni tłumacze ustni. Urzędy opieki społecznej w powiatach i miastach wyłączonych z powiatów udzielają porad w sprawach socjalnych.

Federalny Urząd Pracy zajmuje się kształceniem i zatrudnianiem osób oraz wypłacaniem pieniężnych świadczeń zastępczych. Podlegające mu urzędy pracy doradzają osobom poszukującym pracy i pracodawcom oraz promują edukację i szkolenia.

Centra informacji zawodowej (BIZ) udzielają uczniom, nauczycielom i przedstawicielom rodziców wyczerpujących informacji na temat wszystkich kwestii związanych z kształceniem, wyborem zawodu i studiami.

Decyzje w procedurze azylowej podejmuje Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF).
Migracja i integracja jako zagadnienia polityki społecznej leżą w gestii Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Jedności Społecznej. Kwestie edukacyjne leżą w gestii Saksońskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury. Dyrekcja Krajowa Saksonii (LDS) przeprowadza działania mające na celu zakończenie pobytu (deportacje). Decyzje dotyczące polityki regulacyjnej leżą ostatecznie w gestii Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej

Saksońskie Ministerstwo Edukacji i Kultury

Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 

W przypadku petycji lub skarg dotyczących działań państwa osoby zainteresowane mogą zwrócić się pisemnie lub online do Komisji Petycji Saksońskiego Landtagu.

Komisja Petycji Saksońskiego Landtagu
 

Saksoński rząd krajowy finansuje projekty integracyjne w oparciu o wytyczne dotyczące finansowania działań integracyjnych. Saksoński pełnomocnik ds. cudzoziemców nie wspiera finansowo projektów integracyjnych.

Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej
 

Dyżury w nagłych przypadkach

Większość urzędów administracji publicznej w Saksonii jest czynna w dni powszednie w godzinach otwarcia. W przypadku niecierpiących zwłoki procedur w obszarze organów porządku publicznego ustanawia się dyżury na policji lub przy sądach. Regionalne dane kontaktowe można uzyskać za pośrednictwem komisariatów policji. Ogólny numer dla organów publicznych to 115.

 

Uczniowie i uczennice

Ustawa o szkolnictwie Wolnego Kraju Saksonia przewiduje równe szanse w kształceniu i wychowaniu dla wszystkich uczniów. Saksońska Agencja Oświatowa oferuje specjalne doradztwo edukacyjne dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym poniżej 18. roku życia. Wspólnie wyjaśniamy, jak może przebiegać dalsza ścieżka edukacyjna. Porady są udzielane w zależności od miejsca zamieszkania w regionalnych biurach Agencji Oświatowej w Bautzen, Chemnitz, Dreźnie, Lipsku lub Zwickau.

Saksońska Agencja Oświatowa
 

Młodzież powyżej 18. roku życia

Młodzi migranci powyżej 18. roku życia nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu. Mogą kontynuować naukę na pierwszej ścieżce edukacyjnej i uzyskać świadectwo dojrzałości. Wymagane jest złożenie wniosku i odbycie specjalnego doradztwa edukacyjnego w wyznaczonej szkole. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Młodzi dorośli są przyjmowani do klasy przygotowawczej i stopniowo integrowani. Osoby powyżej 18. roku życia, które poprzez oferty kursów językowych i specjalne działania Federalnego Urzędu Pracy (BA) przygotowują się do podjęcia kształcenia zawodowego, nie otrzymują specjalnego poradnictwa edukacyjnego.

 

Saksoński pełnomocnik ds. cudzoziemców współpracuje z saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w celu wspierania naturalizacji. Nowych Niemców honoruje on przykładowo poprzez ceremonię naturalizacji. Naturalizowani obywatele są równoprawnymi obywatelami ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Naturalizacja jest wyraźną oznaką głębokiego zakorzenienia danej osoby w Niemczech.

Informacje na temat naturalizacji

Saksońska komisja ds. osób w sytuacji kryzysowej może przyczynić się do tego, że cudzoziemcy zobowiązani do opuszczenia kraju otrzymują zezwolenie na pobyt z pilnych przyczyn humanitarnych lub osobistych.
W Wolnym Kraju Saksonia powołano w 2005 roku – na mocy saksońskiego rozporządzenia w sprawie komisji ds. osób w sytuacji kryzysowej (SächsHFKVO) – komisję ds. osób w sytuacji kryzysowej w rozumieniu § 23a ustawy w sprawie pobytu, pracy i integracji cudzoziemców na terytorium federalnym. Geert Mackenroth został wybrany na stanowisko przewodniczącego komisji.

Broszury komisji HFK zawierają wielojęzyczne objaśnienia dotyczące procedury postępowania w sytuacji kryzysowej.

Biuro komisji ds. osób w sytuacji kryzysowej